Polityka prywatności


Polityka prywatności

Zaleca się, aby osoby odwiedzające serwis dostępny pod adresem www.tslelektronik.com zapoznały się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem dowolnego formularza elektronicznego znajdującego się w serwisie internetowym. Poniższa polityka wskazuje, jakie informacje pozwalające na identyfikację osoby mogą być gromadzone i wykorzystywane. W niniejszej polityce uwzględniono również inne istotne kwestie dotyczące prywatności osób.
 
 

Polityka Ochrony Prywatności

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
  2. Gromadzenie danych
  3. Wykorzystywanie danych
  4. Prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi
  5. Czas przechowywania danych
  6. Inspektor Ochrony Danych
  7. Bezpieczeństwo informacji
  8. Zbieranie danych przy wykorzystaniu cookies
  9. Profilowanie
  10. Odesłania do innych stron internetowych
  11. Postanowienia Końcowe
 2. Postanowienia ogólne

Celem niniejszej Polityki jest:

 • zagwarantowanie, że rozumiecie Państwo, jakie dane osobowe pobieramy od Państwa i na jakiej podstawie oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam Państwo podajecie, abyście korzystali z przyjemnością z serwisu TSL Elektronik; oraz
 • wyjaśnienie Państwa praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Państwa prywatność.

1) TSL Elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, adres: ul.Okólna 31, 66-400  Gorzów Wielkopolski, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem KRS 0000227094, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 złotych, NIP 9521961600, REGON 140009550 (dalej zwana Spółką)  przestrzega zasad prywatności osób fizycznych i należycie chronią ich dane osobowe.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez Spółkę, w szczególności odnosi się do usług oferowanych przez Spółkę.

2) Niniejsza Polityki Ochrony Prywatności nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można ewentualnie uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

3) Klientem w rozumieniu niniejszej Polityki są osoby fizyczne odwiedzające strony serwisu internetowego Spółki.

 

 1. Gromadzenie danych

1) Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i innych osób fizycznych korzystających ze strony internetowej  www.tslelektronik.com, jest TSL Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskimi, adres: ul. Okólna 31, 66-400  Gorzów Wlkp. (dalej: TSL).

2) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.tslelektronik.com tj. wykonania usługi (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), nadto dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ewentualnego kontaktu i odpowiedzi na zgłoszony za pomocą formularza problem/zapytanie; (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu kontaktu i odpowiedzi na zgłoszone za pomocą formularza zapytanie w zakresie oferty produktowej (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • rozpatrywania skarg i reklamacji (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;
 • w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Nadto, dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Dane osobowe Klientów Spółki są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych m.in. przepisami RODO oraz przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Spółka może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4) Klient rejestrując się w serwisie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, kraj, miasto, kod pocztowy, język. Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne, przy czym podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania jest konieczne do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży towarów.

5) W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w serwisie. Login i hasło powinny być zabezpieczone przez Klienta przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 

 1. Wykorzystywanie danych

1) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane we własnym imieniu, w tym m.in.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • bankom i pośrednikom płatności (w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności) - celem zwrotu nienależnych świadczeń;
 • pośrednikom płatności (w razie wyboru przez Klienta takiej formy płatności) – celem realizacji płatności;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków, windykacyjne lub usługi doradcze.

2) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Spółką przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do jego zapytań.
 

 1. Prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi

1) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu:

 • W celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;
 • Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (maksymalnie 3 lata).
 •  Dane dla celów marketingowych -do czasu zakończenia wykonywania działań marketingowych;

.
 

 1. Inspektor Ochrony Danych

1) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email info@tslelektronik.com lub pisemnie na adres naszej siedziby:
Jerzy Pestrowicz
TSL Elektronik sp. z o.o.,
ul. Okólna 31,66-400  Gorzów Wlkp (Polska)
 

 1. Bezpieczeństwo informacji

1) Spółka stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, publicznym ujawnieniem lub ich zniszczeniem. Stosowane zabezpieczenia obejmują zarówno rozwiązania techniczne zawarte w samym serwisie, polegające między innymi na odpowiednim szyfrowaniu danych transmitowanych w sieci Internet, ścisłej kontroli fizycznego dostępu do komputerów i nośników informacji, na których zarejestrowane są dane osobowe, oraz wdrożeniu i stosowaniu odpowiednich procedur przechowywania i postępowania z danymi osobowymi.

2) Spółka tworzy kopie zapasowe oraz może stosować inne podobne środki, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych Klientów.

3) Płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewem elektronicznym obsługiwane są przez serwis: Przelewy24. Serwis ten odpowiedzialny jest za dane podane w ich formularzach, które także są zabezpieczone odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi.
 

 1. Zbieranie danych przy wykorzystaniu cookies

1) Niektóre obszary serwisu internetowego TSL mogą wykorzystywać cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane na dysk twardy komputera Klienta, identyfikujące go w sposób pozwalający na gromadzenie informacji o jego wizytach na stronie internetowej i zapisywania jego preferencji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

2) Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika strony TSL. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki cookies pozwalają także analizować, które części stron internetowych są dla użytkowników najbardziej interesujące.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane podczas remarketingu. Jest to reklama graficzna lub tekstowa oparta na zapisanych wcześniej preferencjach użytkownika, wyświetlana na innych stronach internetowych osobom odwiedzającym wcześniej daną stronę.

Reklamując się w internecie TSL może korzystać z remarketingu za pomocą narzędzi Google Adwords/Google Analytics.

3) Obsługę cookies można w każdej chwili wyłączyć w opcjach przeglądarki internetowej, niemniej jednak może to uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego TSL.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia mogą jednak zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies, może mieć negatywny wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 1. Profilowanie

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa  żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na  Państwa sytuację.
 

 

 1. Odesłania do innych stron internetowych

Serwis internetowy TSL może zawierać odesłania do innych stron, zamieszczanych dla wygody i wiadomości Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności. Klient winien mieć świadomość odrębności tych stron od serwisu internetowego TSL i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę witryny internetowej odwiedzanej za pośrednictwem linka.
 

 1. Postanowienia Końcowe

 Spółka może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronie serwisu internetowego TSL staje się ona wiążąca i ma zastosowanie  do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Klienta w serwisie TSL.