Regulamin

Regulamin

sklepu internetowego www.tslelektronik.com

(obowiązujący od dnia 01.06.2022)

 1. Warunki ogólne
 2. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.tslelektronik.com (zwany dalej Sklep albo Sklep Internetowy) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Sklep jest prowadzony przez firmę:

TSL Elektronik  Sp. z o.o.
ul. Okólna31
66-400 Gorzów Wielkopolski

NIP: 9521961600

REGON: 140009550

 

zwaną dalej w skrócie TSL

 1. Adres do korespondencji:

TSL Elektronik  Sp. z o.o.,ul. Okólna31,66-400 Gorzów Wielkopolski

tel: +48608625500

e-mail: info@tslelektronik.com

 1. Zakup w Sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację przy zatwierdzaniu zamówienia.
 2. Procedura składania i realizacji zamówień
 3. Zamówienie można składać za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez skorzystanie z funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”. W trakcie procedury składania „Zamówienia”, przed jego zatwierdzeniem, Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zakupionych towarów, sposobu płatności za zamówienie oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego odnośnika. Po prawidłowym wykonaniu wyżej opisanych czynności Klient dokonuje zatwierdzenia zamówienia.
 4. W celu usprawnienia procedury realizacji „Zamówienia”, zalecane jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować aktualny status realizacji zamówienia. Jednakże możliwe jest również złożenie zamówienia bez zakładania konta użytkownika.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnych danych lub danych nieistniejących, co uniemożliwi Sklepowi potwierdzenie złożenia Zamówienia, zamówienie nie będzie realizowane. Klient ponosi ryzyko podania błędnych danych adresowych w trakcie składnia zamówienie, w szczególności ryzyko przypadkowej utraty zamówionego towaru wysłanego na wskazany w zamówieniu adres.
 6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 11:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego. Dniami roboczymi są wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel i dni uznanych na mocy od rębnych przepisów za dni ustawowo wolne od pracy.
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 8. Zamówienia,w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą rozpatrywane w przypadku: nie podania lub podania błędnego NIP( w przypadku zakupu przez firmę), nie podania adresu e-mail, braku telefonu kontaktowego oraz danych Klienta, braku adresu do wysyłki. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za źle zaadresowaną wysyłkę w przypadku podania błędnego adresu przez Klienta.
 9. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany o głównych cechach świadczenia (zamówionych towarów), łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkiem VAT dla klientów z polskim NIP, ceną za transport oraz ewentualną opłatą manipulacyjną. W przypadku wybrania przedpłaty jako formy płatności Klient otrzymuje fakturę proformę z wiążącą kwotą do zapłaty i danymi bankowymi do wpłaty. W razie odstąpienia od umowy Sklep informuje o kosztach transportu za zwrot zakupionego towaru. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest nadto potwierdzić, że wie, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do potwierdzenia składanego zamówienia klient używa przycisku oznaczonego czytelnym napisem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie generowaną przez Sklep wiadomość, która stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towarów.
 11. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są w walucie PLN i zawierają VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki i ewentualnej opłaty manipulacyjnej.
 12. Do zamówień poniżej wartości ….. zł netto, doliczana jest opłata manipulacyjna … zł netto. O konieczności uiszczenia opłaty manipulacyjnej z uwagi na niską wartość zamówienia Klient informowany jest w trakcie procesu składania zamówienia, przy wykorzystaniu specjalnego pouczenia na ekranie. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie internetowej Sklepu po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i sposobu płatności.
 13. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności:
 • przelewem na konto TSL Elektronik Sp. z o.o. (w odniesieniu do Klienta składającego pierwsze zamówienie  istnieje konieczność uiszczenia przedpłaty w wysokości 100%)
 • za pobraniem – przy odbiorze Zamówienia od przedstawiciela firmy kurierskiej,
 • przedpłata dokonana na zakończenie składania zamówienia  za pośrednictwem serwisu Przelewy24 .

12.TSL wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP w formularzu Zamówienia. Faktura VAT każdorazowo będzie załączona do przesyłki.

 1. Wysyłki towaru w Polsce realizujemy firmą kurierską…… lub do paczkomatu, na koszt odbiorcy. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w złożonym Zamówieniu. Deklarowany przez firmę kurierską czas dostawy wynosi 24 – 48 godzin od chwili odbioru towaru ze Sklepu.
 2. Koszt wysyłki zależy od wagi,objętości zamówionych towarów i wybranej formy płatności. Jest on podawany zawsze w posumowaniu zamówienia, po wybraniu przez Klienta wyżej wymienionych danych.
 3. Przedpłaty na konto TSL Klient dokonuje po otrzymaniu faktury proforma mailem, na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. Oryginał faktury VAT zawsze dołączony jest do przesyłki.

III. Odstąpienie od umowy przez klientów będących konsumentami - zwroty

1.. Definicja Konsumenta - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Klient będący konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w dalszej treści niniejszego Regulaminu (koszty zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy). W razie skorzystania przez klienta z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą. Przy odstąpieniu od zawartej umowy zwracany towar musi zostać odesłany w formie nienaruszonej, nie noszącej śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu. Wyjątek stanowią produkty customizowane pod konkretne zamówienie klienta. W takim przypadku Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu towaru.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, rozpoczyna się od dnia odbioru Zamówienia przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep na adres podany w pkt I ust.3 Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane również pocztą elektroniczną na adres:info@tslelektronik.com.
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy, znajduje się poniżej:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: TSL Elektronik Sp. z o.o. ul. Okólna 31, 66-400 Gorzów Wlkp, email: info@tslelektronik.com
- Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

- Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. TSL dokona zwrotu płatności na konto wskazane przez Klienta. TSL zastrzega sobie, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy zwracanej przez Klienta i stwierdzenia jej należytego stanu, uprawniającego do otrzymania zwrotu płatności.
 3. Zwracany towar powinien być odesłany na adres podany w pkt I ust. 2 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Do zwracanego towaru należy dołączyć otrzymany dowód zakupu (fakturę lub paragon).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów przesyłki rzeczy zwracanych do Sklepu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z TSL na odległość nie przysługuje Klientowi, w odniesieniu do umów:
 • świadczenia usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • gdy  przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tzw. produkty customizowane.
 1. Reklamacje
 2. Sklep jest obowiązany dostarczać towary bez wad.
 3. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar posiada wady, Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego.
 4. Klient jest obowiązany złożyć reklamację wysyłając zawiadomienie drogą elektroniczną na adres:info@tslelektronik.com. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien przesłać reklamowany towar wraz z opisem wad do Sklepu (na adres podany w punkcie I ust.2 Regulaminu).
 5. Do Zawiadomienia o reklamacji powinno zostać załączone:
 • zdjęcie kartonu;
 • zdjęcie wadliwego towaru;
 • zdjęcie dokumentu zakupu,
 • ewent. należy podać inne argumenty uzasadniające reklamację
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu.
 2. W sytuacji uznania reklamacji za zasadną Sklep dostarczy Klientowi towar wolny od wad. W przypadku braku zamówionego towaru wolnego od wad, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, a następnie wedle wyboru Klienta – dokona zwrotu uiszczonej należności za wadliwy towar na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, albo prześle inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Klienta, na koszt Sklepu.
 3. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości TSL oświadcza, iż żadne z postanowień Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta, przysługujących mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, a także innych przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Postanowienia końcowe
 5. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest korzystanie przez Klienta z najnowszych dostępnych przeglądarek internetowych obsługujących bezpieczne protokoły szyfrowania SSL: TLSv1.2/TLSv1.1 z szyfrem AES128 lub lepszym, takich jak najnowsze wersje Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.
 6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji zamówienia lub faktury VAT dołączonej do przesyłki.
 8. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres:info@tslelektronik.com.
 9. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu sklepu internetowego TSL klient zostanie poinformowany przy najbliższym logowaniu na stronę www.tslelektronik.com i poproszony o akceptację zmian.
 10. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sklep Internetowy, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty zamieszczenia ich na stronie www.tsleelektronik.com.
 11. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu sklepu internetowego Sklep stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili składania zamówienia.