Warunki

 

-------------------------------------------------------

Warunki

 

-------------------------------------------------------
Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów
-------------------------------------------------------


Spis treści
------------------
1 Zakres
2. Zawarcie umowy
3. Prawo do odstąpienia od umowy
4. Ceny i warunki płatności
5. Warunki dostawy i wysyłki
6. Zastrzeżenie własności
7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
8. Odpowiedzialność
9. Prawo właściwe
10. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów


1 Zakres
1.1 Niniejsze ogólne warunki (dalej „OWH”) Gerharda Püttera, działającego pod nazwą „Przedstawicielstwo Mobi-Click Niemcy” (dalej „Sprzedawca”), mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów przez konsumenta lub przedsiębiorcę (dalej „Klient ") z sprzedawcy w odniesieniu do towarów wyświetlanych przez sprzedawcę w swoim sklepie internetowym. O ile nie uzgodniono inaczej, wyklucza się włączenie własnych warunków klienta.
1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków handlowych jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani niezależną działalnością zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która dokonując czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

2) Zawarcie umowy
2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.
2.2 Klient może złożyć ofertę za pomocą internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy na towar znajdujący się w koszyku poprzez kliknięcie w przycisk kończący proces składania zamówienia. Ponadto klient może złożyć ofertę sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub formularza kontaktowego online.
2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,
- przesyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
- dostarczając zamówiony towar do klienta, przy czym decyduje odbiór towaru przez klienta, lub
- prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.
Jeżeli istnieje kilka wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje jako pierwsza. Bieg terminu na przyjęcie oferty rozpoczyna się w następnym dniu po wysłaniu oferty przez klienta i kończy z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w powyższym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany złożonym oświadczeniem woli.
2.4 W przypadku składania oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedającego, tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesłany klientowi w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list) po złożeniu zamówienia został wysłany. Dalsze udostępnianie treści umowy przez sprzedającego nie ma miejsca.
2.5 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzonych danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększana jest reprezentacja na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.
2.6 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.
2.7 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest poprawny, aby e-maile wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) prawo odstąpienia od umowy
3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.
3.2 Bardziej szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności
4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedawcy, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą powstać, są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.
4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi klient. Obejmują one na przykład koszty przelewu pieniędzy za pośrednictwem instytucji kredytowych (np. Opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) lub cła lub podatki importowe (np. Cła). Takie koszty mogą być również poniesione w związku z przelewem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.
4.3 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.
4.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.
4.5 W przypadku płatności za pomocą jednej z metod płatności oferowanych przez PayPal, płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: „PayPal”), zgodnie z Warunkami korzystania PayPal, dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useragreement pełna lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, dostępny w pełnym https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- .
4.6 W przypadku wyboru metody płatności zakupu na konto cena zakupu jest płatna po dostarczeniu towaru i zafakturowaniu. W takim przypadku cena zakupu musi zostać zapłacona w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania zakupu metodą płatności na koncie tylko do określonej wielkości zamówienia oraz do odmowy przyjęcia tej metody płatności w przypadku przekroczenia określonej wielkości zamówienia. W takim przypadku sprzedawca poinformuje klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w swoich informacjach dotyczących płatności w sklepie internetowym.
4.7 W przypadku wybrania jednej z metod płatności oferowanych za pośrednictwem usługi płatności „Shopify Payments”, płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia (dalej: "Shopify"). Poszczególne metody płatności oferowane za pośrednictwem Shopify są przekazywane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy. W celu przetwarzania płatności Shopify może korzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których klient może zostać osobno poinformowany. Więcej informacji na temat „Shopify Payments” można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.shopify.de/payments.

5) Warunki dostawy i wysyłki
5.1 Dostawa towaru odbywa się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej.
5.2 Jeśli firma transportowa odeśle towar do sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do niemożności doręczenia lub jeśli został on tymczasowo uniemożliwia przyjęcie oferowanej usługi, chyba że sprzedający ogłosił usługę mu rozsądny czas z góry musiałby. Ponadto nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku kosztów zwrotu, jeśli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, obowiązują postanowienia zawarte w polityce anulowania sprzedawcy.
5.3 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta, gdy tylko sprzedawca dostarczy towar spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej przeprowadzić wysyłkę. Jeżeli klient występuje jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi co do zasady tylko w momencie wydania towaru klientowi lub osobie upoważnionej do jego odbioru. Niezależnie od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów, nawet z konsumentami, przechodzi na klienta już w momencie, gdy sprzedawca dostarczy towar spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób zrealizować przemieszczanie, jeżeli klient zlecił spedytora, przewoźnika lub osobę lub instytucję, w przeciwnym razie wyznaczony do przeprowadzenia wysyłki i sprzedawca nie został wcześniej nazwany ta osoba lub instytucja, do klienta.
5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej samodzielnej dostawy. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, a sprzedawca zawarł z dostawcą określoną transakcję zabezpieczającą z należytą starannością. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby nabyć towar. W przypadku niedostępności lub częściowej dostępności towaru klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wynagrodzenie zostanie niezwłocznie zwrócone.
5.5 Odbiór przez klienta nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) Zastrzeżenie własności
6.1 W odniesieniu do konsumentów sprzedawca zachowuje własność dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.
6.2 W stosunku do przedsiębiorców Sprzedawca zastrzega sobie własność dostarczonego towaru do czasu całkowitego uregulowania wszelkich roszczeń z tytułu trwającej relacji biznesowej.
6.3 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca, ma prawo do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Klient przenosi z góry wszelkie roszczenia wobec osób trzecich z tego tytułu na sprzedającego w wysokości odpowiedniej wartości faktury (w tym VAT). Cesja ta obowiązuje niezależnie od tego, czy towary zastrzeżone zostały odsprzedane bez przetworzenia, czy po. Klient pozostaje upoważniony do ściągania wierzytelności nawet po cesji. Prawo sprzedawcy do samodzielnego ściągnięcia roszczeń pozostaje nienaruszone. Sprzedawca nie będzie jednak ściągał wierzytelności tak długo, jak długo klient wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec sprzedawcy, nie popadnie w zwłokę i nie zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
Jeżeli zakupiony przedmiot ma wadę, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady. W odróżnieniu od tego obowiązuje:
7.1 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca,
- sprzedawca ma wybór rodzaju świadczenia uzupełniającego;
- W przypadku towarów nowych termin przedawnienia dla wad wynosi jeden rok od przeniesienia ryzyka;
- W przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są generalnie wykluczone;
- bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się ponownie, jeśli dostawa zastępcza jest realizowana w ramach odpowiedzialności za wady.
7.2 Jeżeli klient występuje jako konsument, do towarów używanych stosuje się, z zastrzeżeniem poniższego ustępu, następujące postanowienia: Roszczenia z tytułu wad są wykluczone, jeśli wada wystąpi dopiero po upływie roku od dostawy towaru. Wady, które wystąpią w ciągu roku od dostawy towaru, można zgłaszać w ustawowym terminie przedawnienia.
7.3 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócone terminy określone w poprzednich punktach nie mają zastosowania
- za rzeczy, które zostały wykorzystane w budownictwie zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadliwość,
- w przypadku roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów przez klienta, a także
- w przypadku, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę.
7.4 Ponadto w stosunku do przedsiębiorców obowiązuje, że ustawowe terminy przedawnienia roszczenia regresowego zgodnie z § 445b BGB pozostają nienaruszone.
7.5 Jeżeli klient działa jako sprzedawca w rozumieniu § 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), podlega on obowiązkowi kontroli handlowej i zawiadomienia zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego. Jeżeli klient nie wywiąże się z obowiązków informacyjnych tam określonych, towar uważa się za zatwierdzony.
7.6 Jeżeli klient występuje jako konsument, jest proszony o złożenie reklamacji u dostawcy na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) odpowiedzialność
Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec klienta za wszelkie wynikające z umowy, umowne i prawne, w tym deliktowe roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów w następujący sposób:
8.1 Sprzedawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z dowolnego powodu prawnego
- w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa,
- w przypadku umyślnego lub wynikającego z niedbalstwa uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu,
- na podstawie przyrzeczenia gwarancji, o ile nie uregulowano inaczej w tym zakresie,
- z powodu obowiązkowej odpowiedzialności, takiej jak na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.
8.2 Jeżeli sprzedawca w wyniku zaniedbania naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnych szkód typowych dla umowy, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z poprzednim paragrafem. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, które umowa nakłada na sprzedawcę zgodnie z jej treścią, aby osiągnąć cel umowy, których wypełnienie w pierwszej kolejności umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na których klient może regularnie polegać.
8.3 W przeciwnym razie odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona.
8.4 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności sprzedawcy za jego zastępców i przedstawicieli prawnych.

9) Prawo właściwe
Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu ruchomości. W przypadku konsumentów taki wybór prawa obowiązuje tylko w zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostanie cofnięta.

10) Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów
10.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.
10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.